Публичный договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

м. Київ

2021 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дом Телеком» (включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за номером 666 згідно Рішення НКРЗІ № 455 від 15.07.2014 року), що іменується надалі Провайдер, вособі директора Котляревського Євгена Леонідовича, що діє на підставі Статуту, пропонує фізичним/юридичним особам, що іменуються надалі Споживач, укласти цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг (надалі – Договір) у відповідності з законодавством України на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1.1.          Провайдер та Споживач – кожний окремо - Сторона, а разом – Сторони Договору.

1.2.          Провайдер надає Споживачу телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет (надалі – Послуга).

1.3.          Договір вважається укладеним з моменту внесення Споживачем грошових коштів на рахунок Провайдера згідно з одного з тарифних планів Провайдера, розміщених на офіційному сайті Провайдера www.dom-tele.com.

1.4.          Приєднання до цього Договору означає, що Споживач ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

2. ПРАВА СТОРІН

2.1.          Провайдер має право:

2.1.1.       Вимагати своєчасної оплати Споживачем Послуги.

2.1.2.       Змінити тарифи, повідомивши про це на офіційному сайті Провайдера не менше, ніж за 20 днів до початку введення в дію нових тарифів.

2.2.          Споживач має право:

2.2.1.       Вимагати цілодобове надання Послуги згідно обраного тарифного плану.

2.2.2.       Замовляти додаткові ІР-адреси, вносити зміни до існуючої маршрутної інформації.

2.2.3.       Відмовитися від подальшого використання Послуги, попередивши про це письмово.

3. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1.          Провайдер зобов`язується:

3.1.1.       Надати Споживачу Послугу згідно обраного тарифного плану.

3.1.2.       Надати Споживачу ІР-адреси зі свого провайдерського блоку та забезпечити маршрутизацію мереж.

3.1.3.       На прохання Споживача надавати йому технічні консультації.

3.2.          Споживач зобов’язується:

3.2.1.       Своєчасно, згідно розділу 5 цього Договору, вносити плату за Послуги.

3.2.2.       Письмово повідомляти Провайдера про необхідність виділення додаткових IP-адрес або про необхідність внесення змін до існуючої маршрутної інформації.

3.2.3.       Придбати за свій рахунок будь-яке кінцеве обладнання або програмне забезпечення, необхідне для реалізації Послуги.

3.2.4.       Дотримуватися встановлених стандартів щодо використання на мережі свого власного обладнання, що встановлене в приміщенні Споживача і взаємодіє з Послугою.

3.2.5.       Не використовувати Послугу для розповсюдження забороненої чи конфіденційної інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет.

3.3.          При зверненні до Провайдера третіх осіб щодо порушень з боку Споживача, Провайдер попереджає Споживача про необхідність припинити порушення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.          Провайдер несе відповідальність за цілодобове надання Послуги з конфігурацією, зазначеною у відповідному тарифному плані.

4.2.          При встановленні обладнання Споживача на вузлі Провайдера - Провайдер несе відповідальність за його схоронність та обслуговування.

4.3.          Провайдерне відповідає за зміст інформації, яку отримує і передає Споживаччерез мережу Інтернет.

4.4.          Провайдер не несе відповідальності перед Споживачем за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю Провайдера, як от пошкодження систем передач на іноземній території, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, і таке інше.

4.5.          Провайдер не несе відповідальності за технічне обслуговування, сумісність і роботу будь-якого обладнання і програмного забезпечення, яке надано не Провайдером.

4.6.          У випадку, коли Споживач виступає провайдером послуг Інтернет, Провайдер не несе відповідальності за якість послуг, які Споживач надає своїм споживачам. Споживач самостійно опрацьовує всі претензії споживачів щодо порушень роботи в його системі.

4.7.          Споживачсамостійно відповідає за зміст, достовірність та правомірність розповсюдження інформації, яку передає він або його споживачі під його мережними реквізитами через мережу Інтернет та за відпрацювання претензій третіх осіб. Провайдер не несе відповідальності перед третіми особами за дії Споживача.

4.8.          Споживач самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання Послуги особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральності населення.

4.9.          При невиконанні п. 5.2. (в разі затримки оплати) понад один місяць, Провайдер має право в односторонньому порядку припинити надання Послуги. Несплата отриманої Послуги може бути підставою для розірвання договору з ініціативи Провайдера. Припинення надання Послуги та розірвання Договору не звільняє Споживачавід оплати заборгованості.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.          Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно на підставі діючих тарифів Провайдера.

5.2.          Провайдер направляє Споживачу рахунок за Послугу, що надаватимуться в наступному розрахунковому місяці (абонентська плата) до 20 числа поточного місяця. В свою чергу Споживач здійснює абонентську плату за Послугу шляхом внесення авансового платежу не пізніше останнього робочого дня попереднього до наступного розрахункового місяця. Оплата Послуги проводиться у грошовій одиниці України.

5.3.          Акт виконаних робіт (за необхідністю) Провайдер направляє Споживачу до 5 (п’ятого) числа наступного за звітним місяця. Споживач підписує або опротестовує Акт виконаних робіт до 10 числа наступного за звітним місяця. Претензія Споживача розглядається на відповідній комісії до 15 числа наступного за звітним місяця. За результатами засідання комісії підписується Акт звірки розрахунків. На підставі цього Акту Провайдер у разі необхідності здійснює корегування суми опротестованого Акту. Якщо до 10 числа наступного за звітним місяця направлений Провайдером Акт виконаних робіт не буде опротестований, він вважається прийнятим.

5.4.          Провайдер надає додаткові послуги за додатковою угодою та за додаткову плату.

5.5.          Провайдер починає направляти рахунки абонентської плати з дати повного підключення Споживача до вузла Провайдера; дата зазначається в Акті введення Послуги в експлуатацію.

5.6.          Час неотримання Послуги Споживачем в зв’язку з виходом зі строю його обладнання, або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Споживача, або проблемами з локальною мережею Споживача, що включені до вузла Провайдера, не вважається простоєм і оплачується Споживачем в повному обсязі.

5.7.          Споживач має право призупинити надання Послуги, за умови позитивного балансу, шляхом подання письмової заяви до Провайдера, не менш ніж п’яти робочих днів до дати призупинення надання Послуги, на загальний строк не більше трьох місяців протягом календарного року. Мінімальний термін призупинення надання Послуги один місяць. Призупинення надання Послуги можливе не більше двох разів на рік.

6. СТРОК ДІЇ  ДОГОВОРУ

6.1.          Цей Договір набирає чинності з дня приєднання і діє ОДИН календарний рік.

6.2.          Якщо Провайдер та/або Споживач не заявить письмово про розрив Договору за 20 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік на цих же умовах.

6.3.          Провайдер та/або Споживач зберігають за собою право розірвати Договір при невиконанні умов Договору іншою Стороною або при відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Споживача, повідомивши про це іншу Сторону письмово не пізніше ніж за 20 днів до дати розірвання Договору.

6.4.          Незгода Споживача з новою вартістю Послуги є підставою для розірвання/зміни договору з дати введення в дію нових тарифів на Послугу.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1.          Сторони звільнюються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити але не можна попередити (війна, стихійні лиха), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади). Ці обставини носять об’єктивний та абсолютний характер. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком випадків коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції.

7.2.          Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 3 (три) денний строк повідомити іншу Сторону про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд та вирішення суду за підвідомчістю спорів.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.          Договір складений у відповідності з законодавством України.

9.2.          Сторони мають право передати свої права та обов’язки за цим Договором своєму правонаступнику або філії, про що зобов’язані повідомити іншу Сторону рекомендованим листом за 30 днів до дати передання.

9.3.          Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони зобов’язані протягом 15 днів повідомити про це одна одну.

9.4.          Споживач дає згоду на обробку своїх персональних даних Провайдеру з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги, та ознайомлений зі своїми правами згідно з законом України «Про захист персональних даних».

10. ЮРИДИЧНА АДРЕСА, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дом Телеком»

Код ЄДРПОУ 34477314

Юридична адреса:

04655, м. Київ, вул. Лебединська, 6

Поштова адреса:

04071 м. Київ, вул. Воздвиженська, 14

р/р UA70 305299 00000 26003046809878

в АТ КБ «Приватбанк» м. Київ

Індивідуальний податковий номер

юридичної особи № 344773126541

Тел: (050) 199-07-59

Технічна підтримка: 050-355-92-22, 097-702-03-02